standard-title Úvod

Úvod

 

Hnutie Svetloivot

Hnutie Svetloivot (HSŽ) je jedným z hnutí obnovy  Katolíckej Cirkvi v duchu učenia II.vatikánskeho koncilu. Združuje ľudí rôzneho veku, aj povolania: deti, mládež, dospelých a to rovnako laikov, kňazov, ako aj členov rehoľných spoločenstiev, sekulárnych inštitútov. Patria do neho aj rodiny, ktoré tvoria rodinnú vetvu Hnutia, nazývanú Domácou Cirkvou.

Cieľom Hnutia Svetlo-Život je výchova zrelých kresťanov skrze formáciu v malých skupinách, ktorej obsah a metódy sú prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám. Táto formácia k zrelému kresťanstvu má viesť k aktívnej službe v Cirkvi a takto chce prispievať i k jej obnove.

Znakom Hnutia Svetlo – Život je starokresťanský znak, ktorý sa skladá z dvoch gréckych slov FOS (svetlo)ZOE (život). Tie sú spojené do tvaru kríža a vytvárajú tak jeden nedeliteľný celok. Tento znak môžeme nájsť v katakombách a symbolizoval Ježiša Krista, ktorý o sebe hovorí: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 8,12)„Ja som …  život“ (Jn 14,6) Spojené sú písmenom omega, ktoré symbolizuje osobu Ducha Svätého.

Pre členov Hnutia je tento znak výzvou, aby odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, t.j.  aby ho prijali za svojho Pána a Spasiteľa, aby sa stal ich svetlom a životom. Tento symbol obsahuje tiež požiadavku prijímania Božieho slova, ako slova života, to znamená takého, ktoré realizujeme vo svojom živote.

Prítomnosť Ducha Svätého poukazuje na to, že nie sme schopní sami od seba úplne sa odovzdať Kristovi, lebo „nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom“ (1Kor 12,3b) a tiež že nikto nedokáže uvádzať Božie slovo do života bez jeho pomoci „…kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“(Rim 8,9b).

 

Rodinná vetva Hnutia Svetlo-Život – Domáca Cirkev  (DC)

má ten istý znak vsadený do domu a v jeho dolnej časti sú spojené manželské obrúčky.  Sú to symboly manželskej a rodinnej spirituality, ktorá je špecifická pre túto vetvu.

 

Znakom DC je tiež ikona Svätej rodiny.

 

Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život

Domácu Cirkev Hnutia Svetlo-Život (DC-HSŽ)  jednotlivých oblastí má na starosti moderátorský pár a animátorské páry, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé kruhy rodín. Tieto sa stretávajú na animátorských formačno-modlitebných stretnutiach a pripravujú spoločné stretnutia rodín a formačné rekolekcie rodín. Moderátorský pár reprezentuje oblasť na celoslovenských stretnutiach hnutia. Tak moderátorský pár, ako aj animátorské páry, sú volené rodinami.

Každomesačné stretnutia rodín sú dôležité pre naše manželstvá, rodiny ako aj pre život našich kruhov. Kruhy sú v jednotlivých farnostia a pracujú samostatne v ročných cykloch. Mesačné stretnutia kruhov sú od septembra do júna. Ich priebeh tvorí: delenie sa životom, modlitba – napr. delenie sa Evanjeliom, formácia a delenie sa praktizovaním záväzkov. Tieto záväzky slúžia k budovaniu jednoty v manželstve i rodine ako i k rastu manželskej duchovnosti. Nie sú cieľom, ale prostriedkom k cieľu.

Záväzky – prostriedky:

  • každodenná osobná modlitba (stánok stretnutia – stretnutie osoby človeka s Osobou Boha)
  • pravidelné stretnutie s Božím slovom
  • každodenná manželská modlitba
  • každodenná rodinná modlitba
  • manželský dialóg raz za mesiac
  • regula života (systematická práca nad sebou, svojím manželstvom i rodinou)
  • účasť aspoň raz v roku na formačných duchovných cvičeniach

Rodiny nášho spoločenstva formujú a stretávajú napr. na Dni spoločenstva, a iných spoločných akciách a aktívne sa zapájajú do služieb vo svojich farnosti.