standard-title Diakonie HSŽ

Diakonie HSŽ

DIAKONIE V HNUTÍ SVETLO-ŽIVOT

Predkladám vám niekoľko podnetov na tému Diakonie v HSŽ. Táto téma by mohla napomôcť uvažujúcim ľuďom o svojom pôsobení a službe v Oáze na Slovensku. Alebo je to pokus dať odpoveď na otázku: ako ďalej? Diakonie robia totiž Oázu Oázou. Diakonie sú akoby kamienkami a sklíčkami, ktoré vytvárajú celú mozaiku Hnutia. Chcem prezentovať niekoľko diakonií, ktoré sú žiaduce k službe aj u nás. Lenže na to treba „lidí“. Ľudí zodpovedne ochotných slúžiť podľa potreby. Samozrejme mali by sme mať postoj diakonie, služby v každej oblasti života. napr. viesť modlitbu príhovoru, ale aj umývať podlahu v kuchyni na oáze.

DIAKONIA OÁZOVÝCH DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

Jedinečnou charizmou Hnutia sú oázové duchovné cvičenia. Sú to programy rôzneho typu a stupňa. Aby oázy boli v poriadku, potrebné sú konkrétne služby, ktoré zabezpečuje Diakonia oázových duchovných cvičení . Najdôležitejšie, čo koná diakonia oázových duchovných cvičení, je modlitba za jednotlivé oázy a diakonie.

DIAKONIA DEUTEROKATECHUMENÁTU

Hnutie vidí svoju úlohu v spoločenstvách (deti, mládež, rodiny a dospelí) s formačným (katechumenátnym) charakterom. Do života vnáša dokument (Druhý Vatikánsky koncil), ktorý sa nazýva Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. PRVÝ CYKLUS tvoria základné etapy formácie a to je Etapa prvej evanjelizácie, Etapa postevanjelizácie, Etapa katechumenátu a Etapa mystagógie. DRUHÝ CYKLUS je Škola Kristových učeníkov (Metóda evanjeliových revízií života) Cieľom stretnutí je príprava na konkrétnu službu v Cirkvi a spoločnosti.

DIAKONIA EVANJELIZÁCIE

Táto diakonia je odpoveďou na výzvu evanjelizovať. Je to výzva pre každého. Každý oázista má byť evanjelizátorom. Evanjelizácia je začiatok oázovej formácie. Má mať miesto pred ONŽ I. stupňom (prvé 4 dni na ONŽ I.st. sú evanjelizačné). A preto evanjelizácia je nutná vec pre všetkých členov Hnutia. Miestom na evanjelizáciu a ďalšiu formáciu je spoločenstvo.

Aj kresťanská rodina ako domáca cirkev – malé spoločenstvo je miestom, kde je spojenie s Kristom obnovované cez vieru a sviatosti. V rámci tejto diakonie svoje miestu tu majú nové formy evanjelizácie. Aj masmédia, tlač, film, rádio, televízia, divadlo, … – to sú všetko prostriedky, skrze ktoré máme hlásať Krista stále aktuálneho a prítomného medzi ľuďmi.

DIAKONIA OSLOBODENIA

Je už dobre známa aj na Slovensku. Spája sa s činnosťou diela Kruciaty Oslobodenia človeka (KOČ). Je spojená s diakoniou evanjelizácie. Našou úlohou je ohlasovať evanjelium v moci , ktorá oslobodzuje človeka od hriechu a od všetkých neduhov, ktoré ponižujú dôstojnosť človeka. Človek potrebuje oslobodenie od strachu a klamstva. Blahoslavený Ján Pavol II. vyzval, aby sme sa postavili proti všetkému, čo ničí dôstojnosť človeka. Tak preto otec F. Blachnicki založil dielo KOČ. Otec Blachnicki sa vyjadril, že činnosť evanjelizácie a oslobodenia má byť uhoľným kameňom celej činnosti Hnutia v budúcnosti. KOČ znamená mobilizáciu všetkých ľudí, ktorí chcú apoštolovať v tejto oblasti. Oázisti môžu tvoriť spoločenstvá diakonie oslobodenia. K dispozícii sú 4 – dňové duchovné cvičenia pre tých, ktorí chcú pracovať v tejto oblasti. Súčasťou môže byť aj spolupráca s klubmi AA (anonymní alkoholici). Osoby, ktoré vidia povolanie v tejto diakonii, môžu mať účasť na ORDO (oázové rekolekcie diakonie oslobodenia). Tieto duchovné cvičenia ukazujú integrálnu víziu KOČ. KOČ sa podujíma aj na zápas v prospech  ochrany počatého života a ochrany čistoty.

DIAKONIA ŽIVOTA

Táto diakonia vznikla, aby jej úlohou bolo budovať vedomie daru života. Diakonia života má tieto úlohy : prednášky o zodpovednej láske a ochrane života, šírenie literatúry, informácie o možnostiach pomôcť (Dom slobodnej matky), rozhovory v čakárňach u lekára gynekológa, konkrétna pomoc viacdetným rodinám, mladým rodinám, osamoteným matkám a otcom a spolupráca s inými hnutiami a inštitúciami v ochrane života. Do tejto služby sa vstupuje účasťou na duchovných cvičeniach (ORDŽ – oázové rekolekcie diakonie života) l. a 2. stupňa a na kurzoch rodinných poradní. S touto diakoniou je spojená aj diakonia milosrdenstva

DIAKONIA MODLITBY

Je to špeciálna diakonia, ktorej cieľom je premodliť a rozmodliť celé Hnutie. Má bdieť nad modlitebným prúdom Hnutia a cez modlitbu má pripravovať rôzne podujatia. Formácia, koordinácia a inšpirácia činností v oblasti modlitby vykonávaná s pomocou informácií. Ktoré sú úlohy diakonie modlitby: organizovať víkendové alebo jednodňové Oázy modlitby, Modlitebné stretnutia a Seminár obnovy v Duchu Svätom. Táto diakonia má slúžiť svojou modlitbou na duchovných cvičeniach rôzneho typu. Vstupom do tejto služby môžu byť Oázové rekolekcie diakonie modlitby.

DIAKONIA LITURGIE

Jej úlohou je starostlivosť o liturgiu a jej chápanie a pekné slávenie. Snaží sa o obnovu liturgie v duchu Druhého Vatikánskeho koncilu. Okrem toho všetci oázisti plne, vedome a aktívne na liturgickom slávení majú mať menšiu alebo väčšiu spoluúčasť na tejto diakonii. Diakonia bdie nad liturgickou formáciou členov Hnutia. Každý potrebujeme zrelú liturgickú mystagógiu – ukázanie Eucharistie ako centra celého kresťanského života a všetkých udalostí dňa. Diakonia vedie liturgickú školu počas oázových duchovných cvičení každého typu a tiež počas roka v spoločenstvách a farnostiach. Zmysel a víziu diakonie liturgie možno získať na Oázových rekolekciách diakonie liturgie. V podstate každý oázista by mal byť liturgickým animátorom.

DIAKONIA MIESTNEHO SPOLOČENSTVA

Vlastným cieľom Hnutia je služba pre obnovu farnosti ako miestneho spoločenstva. Vo farnosti môžeme žiť Cirkev ako spoločenstvo. Cirkev je totiž spoločenstvo spoločenstiev. Podľa o. Blachnického farnosť má buď tradičný model vyjadrený pojmami: kňaz a veriaci, ja a oni, pastier a ovečky, hovoriaca a počúvajúca Cirkev alebo nový model podľa Druhého Vatikánskeho koncilu vyjadrený pojmami: My, my sme Cirkev, my všetci tvoríme Cirkev. Diakonia HSŽ má pomáhať pri vytváraní malých skupín, v ktorých sú osobné medziľudské vzťahy. Potom nedeľné slávenie svätej omše je prežívané vo veľkom spoločenstve malých skupín, kde sa prežíva vedomie živej Cirkvi. Cez oázu sa laici učia zodpovednosti za Cirkev. Prvá etapa budovania živej miestnej cirkvi je tvorenie malých skupín a druhá etapa je integrovanie malých skupín do spoločenstva farnosti. Aby farnosť bola živým organizmom. A tak do farnosti patria a./pokrstení, ale nepraktizujúci, b./veriaci praktizujúci, ktorí chápu Cirkev ako inštitúciu s náboženským servisom, c./malé formačné skupiny, apoštolsky angažované skupiny, d./pastoračná farská rada a e./najbližší spolupracovníci farára

DIAKONIA JEDNOTY

Jednota je jednou zo základných právd a zásad Hnutia Svetlo – Život. Duch Svätý je inšpirátorom celej snahy o jednotu. Jednota je dynamickou skutočnosťou. Jednota je podmienkou plodnosti služby Hnutia a aj znakom pôsobenia Ducha svätého. Starostlivosť o jednotu v Hnutí má rôzne formy: napr. skúsenosť jednoty počas oázových duchovných cvičení pri každodennej modlitbe, počas Dňa spoločenstva. Jednotu môžeme prežívať počas dňa spoločenstva cez rok alebo cez celoslovenské a oblastné podujatia a rôzne iné stretnutia. DNI SPOLOČENSTVA – sú zážitkom jednoty a spoločenstva sú prejavom životnosti Hnutia, cyklom prúdenia života pri stálej výmene osobných kontaktov, svedectiev a skúseností. Dôležitým znakom je zdieľanie. Zvláštnym vonkajším symbolom jednoty je Kroščienko, ako centrum Hnutia. U nás na Slovensku máme centrum v Prešove na Kalvárii. JEDNOTA S INÝMI HNUTIAMI – na báze evanjelizácie a obnovy cirkvi. JEDNOTA MEDZI ÚRADOM A CHARIZMOU – hlbšie vrastanie do štruktúr Cirkvi, poznávanie učenia cirkvi, dokumentov, učenia Svätého Otca Jána Pavla II. a Benedikta XVI. ZÁSADA KOLEGIÁLNOSTI – spoločná spoluzodpovednosť a diakonia v Cirkvi, Cirkev je spoločenstvo služby a chariziem. EKUMENIZMUS – spolupráca s kresťanmi na poli evanjelizácie. ĽUDSKÁ RODINA – celé ľudstvo je povolané k jednote. Službami evanjelizácie, vyslobodenia a milosrdenstva môžeme pomôcť ľudstvu.

A ešte chcem pripomenúť, že aj v rámci diakonií je diakonijná, permanentná formácia. Žriedlom formácie je Sväté Písmo, cirkevné dokumenty, materiály od F. Blachnického, pramene z poľskej oázy a nová duchovná katolícka literatúra. Naši priatelia z poľskej oázy nám isto pomôžu pri rozbiehaní jednotlivých diakonií, tak ako to bolo na začiatku diakonie oslobodenia. Ako ďalej? Je to stále otázka v našej mysli? Alebo máme už nejakú odpoveď?

o. Jozef Heske

Moderátor Kruciáty oslobodenia človeka HSŽ na Slovensku