post-title Obnoviť túžbu po vernosti Kristovi

Obnoviť túžbu po vernosti Kristovi

Obnoviť túžbu po vernosti Kristovi

Prichádzame do chrámu, ktorý je zasvätený našim košickým mučeníkom. Sv. košickí mučeníci sú nám príkladom vo vernosti Kristovi. Preto si chceme obnoviť túžbu po vernosti Kristovi. Toto heslo znie tak vznešene veľkolepo.  A tak vernosť Kristovi si skúsme rozmeniť na drobné. Čo teda znamená vernosť Kristovi?

  • Obnoviť Osobné prijatie Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Obnoviť Odovzdanosť Kristovi. Aj s krížom. Neustále sa vracať k tomuto prameňu. Prijatie Krista má byť žriedlom nášho kresťanského života. osobné prijatie Krista má byť žriedlom permanentného duchovného rastu. Osobné prijatie Krista je cieľom Evanjelizácie, ktorá má byť naším životným štýlom. Potrebná je aj Vernosť modlitbe a Božiemu slovu, čo je prejavom vernosti Kristovi. …
  • Udržiavať Vernosť v manželskom vzťahu. Starať sa o tento vzťah. Pestovať ho. Rozvíjať ho. O lásku sa treba starať. Napr. Dať si manželské rande. Snažiť sa o Manželský dialóg. Jednota a Láska nech sú znakmi manželstva. Manželská modlitba uprostred vzťahu. Aj v kríze treba vytrvať. Tu je veľmi potrebná vernosť.
  • Vernosť v rodine. Aj keď sú problémy, tak sa máme držať svojej rodiny. Neutekať z rodiny. Nielen fyzicky, ale aj mentálne, psychologicky. Lebo Rodina je domáca cirkev. Je to Svätyňa Božej lásky. Potrebné je pestovať Vzťahy – rodičia a deti vzájomne. Modlitba v rodine uprostred je základ. Organizujme Rodinné nedeľné stretnutia pri božom slove. Rodinné pobožnosti nech sú samozrejmosťou. Uskutočňujme rodinný katechumenát. Starajme sa o Duchovnosť našich detí.
  • Obnoviť Vernosť voči Cirkvi. Sme jej súčasťou. Uvažujme v kategórii MY. My sme cirkev, cirkevná rodina. Obhajujme cirkev. Vážme si ju. Majme ju radi. Veď je našou matkou. Neutekajme od nej, keď je v ťažkom položení. … konkrétne nech sa naša vernosť prejaví aj vo farnosti do ktorej patríme našou prítomnosťou a účasťou. Sme na jednej lodi. Prispievajme k jej duchovnej obnove. Veď farnosť je spoločenstvo spoločenstiev. Každá komunita a spoločenstvo majú pôsobiť IN vo vnútri farnosti v jednote s duchovným otcom a nie mimo, či vedľa farnosti.

Jedno zo spoločenstiev  je aj Hnutie Svetlo-Život, v ktorom sú zapojené skupiny deti, mládeže, rodín, dospelých, aj kňazi, či zasvätené osoby. Aj v tejto farnosti je skupina HSŽ, ktorá tu i slúži. Mnohí sa poznáte.  Zakladateľom nášho Hnutia je poľský kňaz Otec Franciszek Blachnicki, ctihodný Boží služobník. Apoštol duchovnej obnovy človeka a cirkvi. HSŽ má viacero cieľov: formácia nového človeka a obnova farnosti. Buďme verní tomuto poslaniu. Základné metódy, či hlavné charizmy sú: jednota medzi svetlom a životom. Malá skupina a 15 dňové oázové duchovné cvičenia. Aj týmto charizmám buďme verní. Pápež sv. Ján Pavol  II raz povedal oázistom: … držte sa toho, čo vás naučil váš zakladateľ

Sú ťažkosti. Počítajme s nimi. Naši Mučeníci to mali omnoho ťažšie. A predsa vytrvali vo vernosti Ježišovi a jeho cirkvi. Tak aj my vytrvajme vo vernosti Ježišovi a jeho cirkvi. Nech oheň vernosti stále  horí v našom srdci. Nech je to vatra a nie čmudiaci knôt.

Mali sme počas bohosloveckých čias pána špirituála Ferka Žáka, apoštola Bratislavských nemocníc, ktorý mal na starosti náš duchovný život.  Tento kňaz nás  stále povzbudzoval týmito slovami: … vytrvajte páni bohoslovci…! Aj toto povzbudenie mi doteraz pomáha, zvlášť vtedy keď prichádzajú všeliake čierne myšlienky.

Takže aj ja hovorím, povzbudzujem  a  opakujem: vytrvajme!!!  Majme v sebe túžbu a snahu byť vernými Ježišovi. Nech táto túžba v nás horí. Amen.