post-title Poukázanie 2% z dane

Poukázanie 2% z dane

Poukázanie 2% z dane

Poukázanie 2% z dane

Tento rok sa opätovne uchádzame  o možnosť získania finančných prostriedkov z podielu zaplatenej dane fyzických osôb. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Petra Weaga mailom, alebo telefonicky.

Načo budú použité takto získané prostriedky?

Na činnosť nášho spoločenstva.Zvlášť je potrebné spomenúť výdavky na organizovanie OM, letných rekolekcií….

Poučenie:

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov možno prijímateľovi poukázať ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť (napr. animátori…) podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

Aktuálne predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť nasledujúcim odkazom.

Vyhlásenie-DP-2018_HSZ-KE_editovateľné

Ďalšie formuláre podľa typu daňového priznania možno stiahnuť napríklad tu.

Údaje pre správne poukázanie 2%, príp. 3% z dane nášmu Občianskemu združeniu sú tu:

IČO: 35560924
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Občianske združenie Svetlo-Život
Sídlo: Nám. košických mučeníkov 1, 04012 Košice